Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top