Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Cam Lâm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top