Thông qua quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top