Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top