Kiểm soát các ngành nghề khi thu hút đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp Diên Phú - VCN

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top