Tiếp tục hướng đến các thị trường trọng điểm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top