Sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị để thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Vạn Thắng

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top