Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 158, tờ bản đồ số 05 phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top