Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đến 2040

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top