Tiếp thu, giải trình các ý kiến của Bộ Xây dựng về Quy hoạch chung thành phố Nha Trang

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top