Xây dựng phương án kêu gọi, thu hút đầu tư để cụ thể hóa các mục tiêu quy hoạch tỉnh

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top