Phấn đấu đến ngày 30-9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60%

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top